Şubelik Şartları
Yeni Sigorta Şubeleri Yönetmeliği açısından gerçek kişilerde ve tüzel kişi şubelerde ortaklar ile şirketi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerde aranan nitelikler;

Şubelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 1. Türkiye'de yerleşik olması.
 2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması.
 3. Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması.
 4. İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması.
 5. Teknik personel vasıflarını taşıması.
 6. Asgari malvarlığı şartını yerine getirmiş olması.
 7. Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.
Şubelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır
 1. Merkezlerinin Türkiye'de bulunması.
 2. İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması.
 3. Asgari sermaye şartının yerine getirilmiş olması.
 4. Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.
Şubelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin yetkililerinde, gerçek kişi ortaklarında ve tüzel kişi ortaklarının yetkililerinde aşağıdaki nitelikler aranır
 1. Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması.
 2. İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması.
 3. Şubelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin tüzel kişi ortaklarında iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması şartı aranır.
 4. Şubelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişi yetkililerinden şirketi sigorta işlemleri bakımından temsil ve ilzama yetkili olanların birinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde sayılanlar hariç diğer nitelikleri taşıması gerekir.
 5. Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine sahip gerçek kişi şubeler ile tüzel kişiliği haiz şubenin müdürünün veya bu unvanı taşımasa bile fiilen bu görevi yerine getiren kişilerin birinci fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılanlar hariç diğer nitelikleri taşıması, ayrıca en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olması ve iki yıllık mesleki deneyimi kazanmış olması gerekir.

Şubeler, mesleki faaliyetlerinden dolayı sigortalılarına verebilecekleri zararlara karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

Mesleki sorumluluk sigortasının, beher tazminat talebi için teminatı en az 10.000 TL ve bir yıl boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az 100.000 TL olmak üzere yaptırılması gerekmektedir.

Şubeler, sigorta şirketleri ile yaptıkları şubelik sözleşmesini takiben en geç bir ay içerisinde mesleki sorumluluk sigortasını yaptırarak, bu hususta elektronik ortamda TOBB'a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirimde bulunur.

Mesleki sorumluluk sigortası olmaksızın şubelik faaliyetinde bulunulamaz.

Mesleki sorumluluk sigortasının asgari miktarı her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi yıllık artış oranını aşmamak kaydıyla Müsteşarlıkça arttırılabilir.

Tüzel kişi şubeler için asgari sermaye miktarı şirket türüne göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla 25.000 TL'dir. Gerçek kişilerin beyan edecekleri mal varlıkları bu miktarın altında olamaz. Bu tutar şubelerce aracılık edilen yıllık prim tutarının %4'ünden aşağı olamaz.

Aracılık edilen yıllık prim tutarı, yıl sonları itibariyle hesaplanır. Şubelik aracılık ettikleri yıllık prim tutarlarını en geç takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar elektronik ortamda TOBB'a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirirler. İlave sermaye ihtiyacının ortaya çıkması halinde, eksik kalan sermaye en geç yıl sonuna kadar tamamlanır. Sermaye açığını kapatmayan şubeler, bu açığı kapatana kadar şubelik faaliyetinde bulunamazlar.

Sigorta şirketlerinin faaliyetleri nedeniyle şubelerinden isteyebilecekleri teminatın miktarı ve koşulları taraflar arasında serbestçe belirlenir.

Şubeler şirketin kabul limitlerine uygun teminat göstermek zorundadırlar.

Banka teminat mektupları, gayri menkul ipotekleri, nakit (TL. veya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nca alım satımı yapılan döviz), sermayesinin en az %51'i Devlet'e ait şirketlerin hisse senetleri, hazine bonoları, devlet tahvilleri, sigorta şirketlerince teminat olarak kabul edilebilir.

Gayrimenkul ipoteklerinde; gayri menkullerde kat irtifakının kurulmuş olması gerekmektedir, Ayrıca gayrimenkul teminatı olarak daire yada dükkan niteliğindeki taşınmazlar kabul edilmektedir.

 1. Sigorta Murakabe Kanunu açısından gerçek kişilerde ve tüzel kişi şubelerde ortaklar ile şirketi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerde aranan niteliklere sahip olmak.
 2. Belirtilen teminat yükümlülüklerini yerine getirebilmek.
 3. Şirketimizin prim üretim beklentilerini gerçekleştirebilir dengeli bir portföye sahip olmak.
 4. Ofis, teknik donanım ve insan kaynağı olarak şirketimizin belirlediği müşteri hizmetini verebilir özelliklere sahip olmak.

Şube Başvuru Formu