Emtea Sigortası Nedir? Teminatları Nelerdir?

Emtea Nedir?

Hukuksal anlamına bakıldığında emtea, ticarete konu olan bütün mallara ve ürünlere verilen isimdir. Ekonomik anlamına bakıldığında da emtea, insanların ihtiyaçlarını ve isteklerini gidermek amacıyla alınıp satılan mal demektir. Sonuçta emtea, üretilen, alınan ve satılan bir maldır.

Genel olarak işyerleri için özel işyeri paket sigortaları hazırlanırken, sigorta konusu olarak emtea ve demirbaşlar gösterilir. Burada da emtea derken, sigorta yaptıran işyeri sahibinin ticari kazanç sağlamak amacı ile ürettiği veya sattığı mallar kasdedilmektedir. Böyle bakınca işyerinde yeddiemin veya emanet olarak bırakılan mallar emtea kapsamında sayılmamaktadır ve sigorta poliçesinin kapsamı dışında kabul edilmektedir.

İşyeri sigorta paketlerinde emtea olarak şu kalemler kabul edilir: ham madde, yarı mamul madde ve mamul madde. Hammadde, henüz işlenmemiş olan, doğal halinde bulunan maddedir. Bir ürün veya mal oluşturmak için gereken maddelerin işlenmeden önceki doğal halidir. Yarı mamul madde, daha önce üretim sürecine girmiş olan ancak henüz kullanılabilir bir ürün haline gelmemiş maddelerdir. Mamul madde ise üretimi tamamlanmış ürünlerdir.

Sigorta poliçesi ile bu şekilde teminat altına alınmış emtea ve mallar, bu sigorta poliçesi ile teminat altına alınan ve tazmin edilebilir herhangi bir hasar anında sigorta şirketi tarafından tazmin edilir. Ancak ödeme yapılabilmesi için sigorta şirketinin gerekli gördüğü durumlarda, sigorta yaptıran işyeri sahibinin, Türk Ticaret Kanunu ve hükümleri uyarınca tutmak zorunda olduğu her türlü resmi defterde, emtea ile ilgili olarak, emteanın şirkete giriş çıkış kayıtlarının, stok kayıtlarının, KDV beyannamelerinin ve faturalarının belgelenmesi gerekmektedir.

Yine poliçe ile aksi kararlaştırılmamışsa, kalıplar ve işyerinin faaliyet alanı ile ilgili olsun ya da olmasın bütün sarf malzemeleri, emtea kapsamı dışında kabul edilmektedir.
İşyeri sigorta paketlerinde yer alan demirbaş tanımına gelince. Demirbaşlar, işyerinin resmi defterlerine demirbaş olarak kaydedilmiş olan taşınabilir bütün değerlerdir.

Örneğin market bir işyeridir. Bu markette bulunan masa, sandalye, dolap, raf gibi taşınabilir değerler demirbaştır. Markette bulunan güvenlik kameraları, televizyon ekranları, fiyat okuyucular, kasa makinaları ve alarm sistemleri elektronik cihazlar grubuna girer. Ancak markette satılan bütün ürünler emtea grubuna girer. Özel işyeri paket sigortası ile sigortalanan değerler emtea grubuna giren ve satılmak üzere raflara dizilen ya da depolarda korunan ürünlerdir.

Ancak üretim yapan bir işyeri olarak örneğin bir tekstil atölyesine bakılacak olursa, bu atölyede bulunan dikiş makineleri, kumaş kesim makinaları ve benzeri makinalar makine tesisat grubuna girerken, güvenlik kameraları, televizyon ekranları ve alarm sistemleri elektronik cihazlar grubuna girer. Atölyenin dekorosyona yönelik malzemeleri yine demirbaş malzemelerdir. Ancak dikimi yapılmakta olan ürünler, henüz dikimine başlanmamış kumaşlar, ürünün dikimi sırasında kullanılacak malzemeler emtea grubuna girmektedir.

Görüldüğü gibi işyerleri ne tür faaliyet gösteriyor olurlarsa olsunlar, faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli üretim araçları ve bina ve makinalar dahil her türlü ekipman demirbaş olarak kabul edilirken, faaliyet konusu ile ilgili olarak üretilen veya üretilmeyi bekleyen her türlü mal emtea olarak kabul edilmektedir.
Bu şekilde bir işyerinde bulunan emtea ve demirbaşları kapsamına alan özel işyeri paket sigortaları, genel olarak yangın, yıldırım düşmesi, patlama olması, grev ve lokavt hareketleri, kargaşa, halk hareketleri, terör, duman, fırtına ve dahili su basması gibi temel güvenceleri sunmaktadır.

Ancak ilave teminat olarak deprem, sel ve su baskını, kiracı veya bina sahibi için yangın sorumluluk, enkaz kaldırma masrafları, alternatif işyeri masrafları, emtea hırsızlık, demirbaş hırsızlık, cam kırılması, izolasyon eksikliği, işin durması, üçüncü kişiler mali mesuliyet gibi güvenceler de alınabilmektedir.

TEMİNATLARI;

Kasti Hareket;
Sigortalının kasti hareketine yüklenebilen zıya, hasar veya masraf

Olağan Hasarlar;
Sigortalı şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması

Ambalajlanma ve Hazırlanma Yetersizlikleri;
Sigortalı şeyin ambalajlama veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf

Gizli Kusur;
Sigortalı şeyin gizli kusuru (zatiaybı) veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf

Gecikme;
Temin edilmiş bir rizikodan ileri gelse dahi yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraf

Mali Yükümlülükleri Yerine Getirememe;
Geminin donatanları, idarecileri, kiracıları veya işleticilerinin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yükümlülüklerini yerine getirememesinden doğan zıya, hasar veya masraf

Kasti Zarar;
Herhangi bir kişi ya da kişilerin haksız fiili sonucu sigortalı şeye veya herhangi parçasına bilerek verilen zarar yahut bilerek yok etme

Savaş Silahından Doğan Zararlar;
Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde kullanan herhangi bir savaş silahının her türlü düşmanca kullanımından doğan zıya, hasar veya masraf

Savaş ve grev;
Savaş ve grev durumu

2: DAR TEMİNAT;

Denizyolunda Institute Cargo Clauses (C) 1.1.82, Karayolunda Kamyon Klozu, Demiryolunda Demiryolu Klozu ile verilen bu teminat taşıma aracının batması, karaya oturması, çarpması, çarpışması, devrilmesi, yanması vb. sonucu taşınan yüke gelebilecek zıya ve hasarı karşılar.

3: TAM ZIYA TEMİNATI;

Tam Zıya Klozu ile verilen bu teminat bilumum avaryalar ve masraflar ile kurtarma ve müşterek avarya masrafları hariç olmak şartıyla ancak nakil vasıtasının fiilen ve mutlak surette tamamının zıyaı neticesinde sigortalı yükün fiilen ve tamamen zıyaını temin eder.