Hayvan Hayat Sigortası

Bu sigorta, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Ön soy kütüğüne ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilen haller sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu kestirmeler nedeniyle sigorta ettirenin doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

Teminatlar

Hayvan hastalıkları (aşağıda belirtilen hastalıklar hariç) ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale
Her türlü kazalar, yılan ve böcek sokması
Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler
Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması
Yangın veya infilâk
Teknik şartlar çerçevesinde yavru atma riski

Teminat Dışında Kalan Haller

Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, keçi ciğer ağrısı, şap ve BSE hastalıkları dâhil olmak üzere, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre ihbarı zorunlu bulaşıcı hastalıklar ((antrax ve kuduz hariç)
Hırsızlık, kaybolma ve değiştirme halleri
Yarış, oyun veya mukavemet denemelerinden meydana gelen ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler
Sigortalanacak damızlık ve süt sığırlarına mıknatıs yutturulmaması durumunda, RPT ve buna bağlı hastalıklar
Teknik şartlarda belirtilen aşı programındaki aşıların yaptırılmaması, karantina tedbirlerine uyulmaması ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda meydana gelebilecek hastalıklar sonucu ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler
İç (endo) ve dış (ekto) parazit mücadelesinin yapılmaması halinde bu hastalıklardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler
Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana geldiği tespit edilen; hasarlar ve kalıtsal anomalilere bağlı her türlü hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesim ile yavru atma hasarları Kimliklendirilmesi yapılmamış hayvanlar
Poliçe başlangıç tarihinden itibaren iki haftalık (14 gün) bekleme süresi içinde ortaya çıkan hastalıklar (paraziter, mikrobiyel, viral) nedeniyle meydana gelen ölüm, itlaf, mecburi kesim, yavru atma ve yavru ölümleri
Sigortalı hayvanlarda bulaşıcı hastalık çıktığı zaman, eksperlerce onaylanmadığı takdirde, sirayete maruz hayvanların durumu ile ilgili hayvan sahibi tarafından alınacak kararlar sonucu meydana gelen ölümler, itlaf edilmeler veya mecburi kesimler
Kamu otoritesi tarafından alınan kararlar sonucunda sigortalı hayvan üzerinde yapılacak tasarruflardan meydana gelen ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler
Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesinden sonra meydana gelen dolaylı zararlar
Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler, Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar.

Hayvan Hayat Sigortası Yavru Atma Teminatı Kapsamı

Teminat kapsamındaki her türlü adi ve bulaşıcı hastalıklar nedeni ile yavru atması,
Güç doğum sebebiyle yavrunun geliş pozisyonundaki bozukluklara bağlı olarak veteriner hekim tarafindan yapılan müdahale sonucu ölü alınması,
Doğum esnasında yavrunun normalden büyük olması sebebiyle kanaldan çıkmadığı ve ananın hayatını tehdit etmesi hallerinde, ananın sağ kalmasını temin etmek amacıyla yavrunun parçalanarak ölü alınması,
Yavrunun doğumuna mütakip, 7 gün içerisinde, teminat kapsamındaki herhangi bir adi veya bulaşıcı hastalıklardan ölmesi,

Yavru Atma Teminatı Teminat miktarı: Anne sigorta bedelinin 'u kadardır.

Hasar İhbarları

Büyükbaş Hayvan Sigortalarında en geç 24 saat içinde vateriner hekim aracılığı ile Tarsim'e yapılır.Hayvan Hayat Sigortalarında; Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından görevlendirilen Veteriner Hekim hasar ihbarı yapılan hayvanı en kısa süre içerisinde görüp, gerekli incelemesini yaparak "Çiftlik Hayvanları Sigortaları Büyükbaş Hasar Raporu"'nu düzenler.Ve kesinleşen tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.