"İGDAŞ'ın ana faaliyet alanı; İstanbul' da doğalgaz dağıtımı ve bununla ilgili olarak altyapı yatırımı hizmetlerini kapsar." İGDAŞ, 25 Aralık 1986 tarihinde, İstanbul Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi'ne bağlı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bazı iştiraklerin katılımıyla, Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş belediye iştiraki bir anonim şirkettir. İBB; İGDAŞ sermayesinin yaklaşık %95 oranında pay sahibidir. İBB Genel Sekreteri, İGDAŞ Yönetim Kurulu Başkanıdır." İGDAŞ, kamuoyunu etkin, şeffaf ve sürekli biçimde aydınlatmak için zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bilgilerin sunulmasını amaçlayan bir bilgilendirme politikası izler. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, şirket’in vizyon ve hedefini, geçmiş performansını, beklentilerini kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmayı; İGDAŞ’a ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe ilkeleri ve TTK Hükümleri çerçevesinde ilan ederek etkin ve açık bir iletişim platformu oluşturmayı hedefler. Kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlar. İGDAŞ’ın Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nda yer aldığı şekilde, Bilgilendirme Politikası’nın oluşturulması, yürütülmesi ve takibinden İGDAŞ Üst yönetimi sorumludur. İGDAŞ, ilgili birimleri arasında gerekli bağlantıyı sağlayarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Bilgilendirme Politikasını uygular. İGDAŞ’ın Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını hayata geçirirken aşağıdaki yöntem ve araçlardan yararlanır: • İGDAŞ’ın mali tabloları TTK, vergi mevzuatı ve muhasebe standartlarına göre belirlenmiş kurallar çerçevesinde hazırlanır ve Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilir ve ilgili kurum ve kuruluşlara üst yönetimin onayı ile verilir. Mali tablolar ve dipnotları geçiçi dönemler itibari ile maliye bakanlığına yıllık mali tablolar ise Genel Kurulun onayına sunularak kamu kurum ve kuruluşları ve ilişkili kurumlara sunulur. • Bağımsız denetim raporları Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmaktadır. Ayrıca Muhasebe Birimi, finansalların daha iyi açıklanmasını teminen periyodik olarak bilgi notları ya da finansal veri ve rasyolara ilişkin sunumlar ve raporlar hazırlayarak pay sahiplerine ve birim müdürlüklerine dağıtımını yapar. Tablolar ve sunumlar talep eden ortaklara CD veya basılı olarak posta yoluya iletilir. • Yıllık faaliyet raporlarının içeriği uluslararası standartlara; TTK mevzuatına ve SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulu’nun onayından geçen rapor web sitesi aracılığı ile Türkçe ve İngilizce olarak kamuya açıklanır. Ayrıca basılmış kopyalar ve CD formatında hazırlanan kopyalar Stratejik planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürlüğünden temin edilebilir. • www.igdas.com.tr adresindeki internet sitesinde Türkçe ve İngilizce hazırlanan Yatırımcı İlişkileri sayfalarında, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında İGDAŞ’a ilişkin ayrıntılı bilgi, güncel ve geçmiş verilere yer verilir. Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar şu şekilde özetlenebilir: o Faaliyet alanına ve ürünlere ilişkin genel ve detaylı bilgiler o Vizyon ve ana stratejiler o Faaliyet raporu (Üst Yönetim değerlendirmesi) o Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında • Ticaret sicil bilgileri • Şirketin ortaklık yapısı • Yönetim Kurulu üyeleri • Denetim Kurulu üyeleri • Esas sözleşme • Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum raporu o Raporlar • Güncel ve geçmiş dönemlere ait faaliyet raporları o Güncel ve geçmiş dönemlere ait periyodik mali tablo o Sıkça sorulan sorular o Basın açıklamaları o Toplumsal sorumluluğa ilişkin detaylı bilgiler • Elektronik ortamda bağlantı sağlamak üzere web sitesinde elektronik bülten için form yer almaktadır. Bu doğrultuda İGDAŞ hakkında bilgi almak isteyen pay sahiplerinin bilgiye kolay erişimleri ve ilişkilerin sürekliliği sağlanır. • Türk Ticaret Kanunu ve Esas sözleşmemiz gereği; Genel Kurul, Sermaye artırımı ve kar payı ödemesine ilişkin duyurular gerek Türkiye Ticaret Sicili gazetesi, gerekse posta ve e-posta vasıtası ile yapılır. • İGDAŞ Kurumsal İletişim tarafından, yıl içinde yaşanan önemli gelişmeler doğrultusunda, yazılı, görsel ve elekronik medyaya kontrollü haber akışı sağlanarak, kamuoyu bilgilendirilir. İGDAŞ’ın yıl içinde düzenlediği basın ve kamuoyu bilgilendirme toplantılarında, kurum sözcüsü sıfatı ile Genel Müdür(Ya da başka bir yetkili), davet edilen basın mensuplarına gerek şirketin performansı gerekse genel gelişmeleri yansıtan detaylı ve bilgilendirici bir sunum yapar, basın mensuplarının sorularını yanıtlar. Ayrıca, yaşanan çeşitli gelişmeler doğrultusunda, kamuoyuna doğru ve kontrollü bilgi akışı sağlanması için basına yazılı olarak açıklama gönderilir. Bu bilgilendirme içeriğe bağlı olarak, basın toplantısı yolu ile de yapılabilir. Medya tarafından, şirket ve çeşitli gelişmelere ilişkin sorular veya bilgi talepleri yazılı olarak değerlendirmeye alınır ve olumlu/olumsuz yanıt verilir. • Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verilir, mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlanır. Düzenli olarak güncellenen web-sitesi ve internet ortamından pay sahiplerine dağıtılan bilgilendirme notları ile de pay sahiplerinin İGDAŞ’a ilişkin gelişmeleri yakından takip edebilmeleri sağlanır. • Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları aracılığıyla gelen talepler ve sorulara en kısa sürede cevap verilir.